Chi tiết

  • Phụ tùng LIEBHERR
  • Mã Sản Phẩm:
  • Giá bán: Liên hệ
  • Giỏ hàng:Đặt hàng
  • Lượt xem: 1033

Liebherr 10037620

Liebherr 11060250

Liebherr  746916014

Liebherr 7373880

Liebherr  511702714

Liebherr  511702814

Liebherr  592125414

Liebherr 512418414

Liebherr  592195314

Liebherr 592207214

Liebherr 

1 512232014 Oil motor  boä  21111
2 511702714 Diafragm accumulator caùi 20004
3 511702814 Diafragm accumulator caùi 20004
4 512253014 Sealing set CPL boä 21130
5 511432714 Filter insert boä 20004
6 510690414 Pressure switch caùi 21111
7 510690514 Pressure switch caùi 21133
8 927746701 Brake multi-Disc set boä 21121
9 511636514 Lowering-brake valve boä 21111
    QUAY    
10 512299114 Oil motor boä 21501
11 512299214 Sealing set CPL boä 21530
12 502038301 Multi-Disc brake boä 21521
    CAÀN    
13 570097108 Check valve boä 21072
14 511636214 Lowering-brake valve boä 21072
15 790292614 Sealing set CPL boä 21073
    ÑIEÀU KHIEÅN    
16 592072314 Directional cotrol valve boä 20005
17 592072614 Pressure limiting valve boä 20005
18 592072114 Pressure admisson valve boä 20005
    VAN PHAÂN PHOÁI    
19 592071614 Pressure valve boä 20003
20 592071314 Pressure balance boä 20003
21 511652714 Quanlity regulator boä 20003
22 592084114 Restritor valve boä 20003
23 592071414 Pressure limiting valve boä 20003
    THUÛY LÖÏC    
24 521193414 Double V-pume boä  
25 510641514 Filter insert caùi 20008
  510655614 Filter insert caùi 20008
  918521714