1. Kiểm tra hệ thống điện điều khiển
2. Kiểm tra hệ thống cảm biến
3. Kiểm tra các hộp điều khiển
4. Thay thế sữa chữa cân chỉnh hệ thống điện