1. Kiểm tra áp suất Nito của bình tích áp đủ hay thiếu
2. Nạp khí Nito 
3. Dich vụ Thay thế ruột bình tích áp